Zapraszamy w soboty w godzinach 8:00 - 14:00
Wykonujemy badania laboratoryjne, RTG i mammografię.
Zwiń
Rozwiń
Zamknij

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest HAHS Centrum Diagnostyki Medycznej z siedzibą w Szczecinie (71-417) ul. Felczaka 10.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
HAHS Centrum Diagnostyki Medycznej możesz skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: info@hahs-lekarze.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia
dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz art. 9 ust.2 lit. c, h
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na
podstawie art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W -
dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy
z 06-11-2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wszelkie dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana poprzez rejestrację telefoniczną lub osobiście.
Zakres przetwarzania danych osobowych wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania oraz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
i obejmuje:

• imię i nazwisko
• PESEL
• adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji

Jest to niezbędne do świadczenia usług medycznych i tworzenia dokumentacji medycznej.
Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam
niezbędne do świadczenia usług medycznych.

HAHS Centrum Diagnostyki Medycznej, jako podmiot leczniczy zobowiązana jest do
prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia
tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny
przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia
faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie
dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia
zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości
odwołania jej poprzez np. SMS.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom leczniczym, współpracującym z HAHS Centrum Diagnostyki Medycznej w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
• innym firmom współpracującym z HAHS Centrum Diagnostyki Medycznej w
obszarze marketingowym, prawnym itp.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie rozliczeń z NFZ
zapewniamy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Unii Europejskiej w
oparciu o stosowną umowę pomiędzy HAHS Centrum Diagnostyki Medycznej a tym
podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Jeżeli Pani/Pan jest naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Panu dokumentację medyczną, mamy
obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego
wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane
na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę
na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia
zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub
poddawane anonimizacji.

Strona internetowa hahs-lekarze.pl

Strona może zbierać spseudonimizowane i/lub zanonimizowane dane Użytkowników poprzez
zastosowanie kodu:

• Google Analytics – do analizowania statystyk strony
• Google AdWords – do celów reklamowych (remarketing) – kod
• Facebook Pixel – do celów reklamowych (retargeting)
• You Tube – kod osadzający film na Stronie z serwisu YouTube

Zapisy w logach serwera

Strona jest hostowana na serwerach zewnętrznej firmy hostingowej. Każdorazowe wejście na stronę
(wywołanie strony) powoduje, że po stronie serwera zapisywane są następujące spseudonimizowane dane Użytkownika: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej.

Powyższe dane służą obsłudze technicznej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poprawności
działania systemu i mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.
organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.
Polaczenie pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika, a serwerem jest zabezpieczone
odpowiednim szyfrowaniem SSL, czego potwierdzeniem jest wydanie stosownego certyfikatu.
Szczegóły i termin ważności certyfikatu mogą Państwo sprawdzić klikając na ikonę "kłódki" po
lewej stronie pasku adresu swojej przeglądarki.

Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”?

Przeglądarka internetowa Użytkownika może także przechowywać tzw. pliki cookes, które mogą
ułatwiać korzystanie ze Strony w przyszłości. Pliki cookies w żaden sposób nie przekazują
jakichkolwiek indywidualnych danych osobowych odwiedzającego.

Użytkownik ma także możliwość wyłączania lub kasowania plików cookies korzystając z
odpowiedniej opcji w menu swojej przeglądarki internetowej.

Podstawa prawna

Strona spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia
wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na
umieszczenie plików cookies oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator
realizuje procedurę zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i
motywu 47 RODO.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w przeglądarce internetowej (szczegóły
poniżej). W przypadku braku zmiany tych ustawień pliki cookies będą zapisane w pamięci danego
urządzenia za pomocą którego przeglądana jest ta Strona internetowa.

W jakim celu stosuje się pliki cookies?

Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies w celach analitycznych (anonimowe dane statystyczne
odwiedzalności strony), marketingowych oraz do personalizacji treści pod kątem preferencji lub
wygody użytkownika. Pliki takie stosowane mogą być także przez zewnętrzne serwisy
społecznościowe – takie jak na przykład: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dziale: Google Analytics – zabezpieczanie
danych

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak wyłączyć i usunąć pliki cookies?

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyłączania plików „cookies” w
najpopularniejszych poszczególnych przeglądarkach internetowych.

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer/ Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Urządzenia mobilne:

Przeglądarka Chrome w systemie Android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Przeglądarka Safari – system iOS
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W przypadku innej przeglądarki i systemu operacyjnego rozwiązania należy szukać w Internecie
lub w plikach pomocy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub w wyjątkowych sytuacjach do ich usunięcia.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016 r

Centrum HAHS to:
72000
umówionych
wizyt
30
lat niesienia pomocy Pacjentom
33
lekarzy czekających
na Ciebie